17. Aug 2012 5:22

Deti a mládež si zvolia Radu mladých

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom júnovom zasadnutí schválilo štatút Rady mladých. Komisia mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi zvoláva na 14. a 18. septembra prvé voľby do tohto poradného a iniciatívneho orgánu.

Rada mladých bude stály poradný a iniciatívny orgán MsZ v Prievidzi. Jej zriaďovateľom je Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi, ktoré na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválilo štatút tohto nového orgánu. Svojich zástupcov si zvolia deti a mladí ľudia prvýkrát 14. a 18. septembra na zvolaných volebných stretnutiach.

Komplexné zastúpenie detí a mládeže

Zástupcov v rade si navrhujú a volia subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza. Záujmy mladých ľudí tak budú zastupovať zvolení zástupcovia za mládežnícke organizácie, neformálne skupiny, mimovládne organizácie, stredné a základné školy, ale aj športové kluby a umelecké zoskupenia.

Zástupcom mládeže v rade môže byť každá fyzická osoba, ktorá v deň volieb dosiahla vek 12 rokov, nedovŕšila vek 29 rokov a má trvalé bydlisko v meste Prievidza. Po zvolení je funkčné obdobie členov rady je jeden rok, vždy od 20. septembra do 19. septembra nasledujúceho roka. Pôsobnosť Rady mladých presne upravuje interná smernica mesta Prievidza č. 70 – Štatút rady mladých.

Poslaním rady bude predovšetkým zabezpečovať užší kontakt mladých ľudí do veku 30 rokov s orgánmi mesta a napomáhať presadzovaniu ich záujmov, potrieb a požiadaviek. Mesto tiež chce prostredníctvom zástupcov mládeže uplatňovať ich odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti pri plnení úloh mesta.

Komisia zvoláva volebné stretnutia

Voľba členov rady mladých prebehne na zvolaných volebných stretnutiach. Komisia mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi spolupráci s Fórom detí a mládeže mesta Prievidza zvolávajú nasledovné volebné stretnutia:

V piatok 14. septembra 2012 o 18:00 hod. v Centre voľného času SPEKTRUM (Ul. K. Novackého 14, Prievidza) si zvolia svojich zástupcov v Rade mladých
• mládežnícke organizácie, neformálne skupiny a mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, spolky a iné) zamerané na voľnočasové aktivity, neformálne vzdelávanie a občianske angažovanie mládeže,
• športové kluby a ostatné subjekty primárne zamerané na športové aktivity detí a mládeže,
• umelecké kolektívy a občianske združenia zamerané na aktívnu interpretačnú činnosť detí a mládeže.

V utorok 18. septembra 2012 o 9:00 hod. v Centre voľného času SPEKTRUM (Ul. K. Novackého 14, Prievidza) si zvolia svojich zástupcov v Rade mladých
• stredné školy a žiacke školské rady,
• základné školy a žiacke parlamenty.

Subjekt, aktívny v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza, môže navrhnúť jedného, alebo viac zástupcov v tej oblasti práce s deťmi a mládežou, v ktorej je aktívny. Každý návrh musí byť predložený na samostatnom návrhovom formulári. Vyplnený formulár sa doručuje Komisii mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ Prievidza.

Termíny uzávierky prijímania návrhov na zástupcov v Rade mladých stanovuje komisia nasledovne:
• mládežnícke organizácie, neformálne skupiny a mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, spolky a iné) zamerané na voľnočasové aktivity, neformálne vzdelávanie a občianske angažovanie mládeže, športové kluby a ostatné subjekty primárne zamerané na športové aktivity detí a mládeže, umelecké kolektívy a občianske združenia zamerané na aktívnu interpretačnú činnosť detí a mládeže doručia svoje návrhy najneskôr do pondelka, 10. septembra 2012 do 18:00 hod.
• stredné školy, žiacke školské rady, základné školy a žiacke parlamenty doručia svoje návrhy najneskôr do piatka 14. septembra 2012 do 18:00 hod.

Presné podmienky voľby členov Rady mladých sú podrobne upravené v samostatnom dokumente.

ico_pdf_46 Podmienky voľby členov Rady mladých

ico_doc_46 Návrhový formulár (Návrh na zástupcu subjektu v Rade mladých)

ico_pdf_46 Štatút rady mladých

Bližšie informácie získate u Kataríny Cifríkovej, pedagogického zamestnanca CVČ Spektrum Prievidza, Ul. K. Novackého 14, Prievidza 971 01, 046/543 2470, 0907247653, k.cifrikova@zipcem.sk.

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…