22. Apr 2014 6:21

Deň Zeme bude opäť v znamení EKOROKU s Nestlé

V piatok 25. apríla za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., sa žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci projektu, ktorý už 11. rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti NESTLÉ.

Program „Ako žiť a neuškodiť?“ je voľným pokračovaním dlhodobých aktivít projektu mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí. Záverečné vyhodnotenie celého projektu sa uskutoční na Námestí slobody za účasti zástupcov mesta a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00-12.00 hod.:

školy si pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov, prezentovať budú všetko, čo v rámci projektu uskutočnili

10,00 – Otvorenie, príhovor pani primátorky, hostí
10,15 – Kultúrny program – počas kultúrneho programu si každá základná škola pripraví vstup, kde propaguje vhodnou formou svoju činnosť počas projektu.
11,45 – informácie, ktoré školy budú finančne podporené v školskom roku 2014/2015
12,00 – ukončenie


V programe vystúpia zástupcovia všetkých siedmich škôl a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť.

Mesto Prievidza a spoločnosť NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. pripravili aj tento rok v súčinnosti s koordinátormi projektu EKOROK s NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. aktivity, ktoré umožnia žiakom zapojiť sa do činností, ktoré zlepšia vzhľad ich najbližšieho okolia.
Projekt je zložený z troch častí:
1. „Zelený nápad“ – plán revitalizácie a obnovy časti okolia základnej a materskej školy. Dve vybrané základné školy a jedna materská škola, ktoré predložia projektovej skupine svoje plány, dostanú finančnú podporu na ich realizáciu.
2. „Ekoinfo“ – každá základná škola, ktorá sa zúčastní projektu, bude zverejňovať svoje aktivity, ktoré budú zamerané na environmentálnu výchovu. Môžu to byť: čistenie okolia školy, náučných chodníkov, vysádzanie rastlín a stromov v okolí školy, projektové vyučovanie zamerané na praktickú činnosť, zberové aktivity, atď. Na stránkach základných škôl budú informácie o zapojení školy do projektu; zverejňovanie aktivít sa odporúča pravidelne, v dvoj – trojtýždenných intervaloch od spustenia projektu.
3. Ukončenie projektu, záverečná prezentácia

Na svoje aktivity v projekte dostala každá základná škola podporu v rovnakej výške (522 €). Finančný príspevok na schválené projekty sa použije nasledovne:
a) Realizácia environmentálnych aktivít
sedem základných škôl spolu…3 654,00 €
b) Dúhová tribúna
projekt ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza…1 400,00 €
c) Naučme sa o prírode v prírode
projekt ZŠ Ul. P. J. Šafárika 3,Prievidza…1 400,00 €
d) Zóna zábavy a aktívneho oddychu
projekt MŠ Ul. M. Mišíka 398/15,Prievidza…1 000,00 €

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…