16. Jan 2014 7:45

Daň z nehnuteľnosti – informácia pre daňovníkov

Výška daní sa pre rok 2014 nemenila. Daňovníci však nesmú pri platení daní zabúdať na dôležité lehoty.

Daňovník je povinný podať mestu v lehote do 31.januára 2014 priznanie k dani z nehnuteľnosti pri prvom vzniku daňovej povinnosti podľa stavu k 1.januáru 2014 (nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, u pozemkov aj dlhodobý prenájom 5 a viac rokov, pokiaľ je nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti), resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, v ktorom sa uvedú len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Daňovník je povinný v rovnakej lehote podať priznanie aj pri zániku daňovej povinnosti. Tlačivá na podanie daňových priznaní sú dostupné na oddelení daní a poplatkov na MsÚ na Námestí slobody č. 14 v Prievidzi. Pokiaľ daňovník nepodá daňové priznanie v stanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu.

Mesto Prievidza ako správca dane z nehnuteľnosti upozorňuje daňovníkov, že pri určení dane zo stavieb je rozhodujúci účel, na aký sa stavba využíva. Pokiaľ je stavba v katastri nehnuteľnosti zapísaná ako rodinný dom ( stavba na bývanie ) ale využíva sa na iný účel, napríklad na podnikanie, je to zmena skutočností rozhodujúca na vyrubenie dane a daňovník je povinný podať priznanie k dani s uvedením účelu využitia stavby. Rovnako pri bytoch je rozhodujúce, či sa byt využíva na bývanie alebo iný účel ako bývanie. Pokiaľ sa byt alebo jeho časť využíva na iný účel ako bývanie, považuje sa tento pre účely zdanenia za nebytový priestor, čo je daňovník povinný uviesť v priznaní k dani. Ak k takejto zmene došlo v priebehu roku 2013, daňovník je povinný podať čiastkové priznanie k dani do 31.1.2014.

Vzhľadom k tomu, že nie všetci daňovníci uviedli v priznaní k dani skutočný účel využitia stavby alebo bytu, bude mesto v rámci vyhľadávacej činnosti overovať z dostupných dokladov správnosť údajov rozhodujúcich pre vyrubenie dane. Je preto v záujme daňovníkov, aby v prípade, že nimi oznámené údaje o účele využitia stavby alebo bytu nezodpovedajú skutočnosti, podali mestu dodatočné priznanie k dani.

Podľa § 9 ods. 2 VZN mesta č. 133/2012 o miestnych daniach (zverejnené na webovej stránke mesta) mesto oslobodí od platenia dane zo stavieb určených na bývanie a od dane z bytov daňovníkov vo veku nad 70 rokov a daňovníkov v hmotnej núdzi, tento nárok sa uplatňuje v daňovom priznaní. Pokiaľ si daňovníci vo veku nad 70 rokov už uplatnili oslobodenie od dane v predchádzajúcich rokoch, oslobodenie im bude poskytnuté automaticky aj v roku 2014 ( bez podania daňového priznania). Daňovníci, ktorí spĺňajú túto vekovú hranicu (najneskôr k 1.1.2014) a ešte nemali poskytnuté oslobodenie, musia si tento nárok uplatniť podaním čiastkového priznania najneskôr do 31. januára 2014. Daňovníci, ktorí si chcú uplatniť oslobodenie z dôvodu hmotnej núdze, predložia mestu v lehote do 31.januára 2014 tiež doklad, že sú občanmi v hmotnej núdzi.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.