16. Oct 2019 12:10

Cezhraničný projekt AdTech pokračuje výmennou stážou pedagógov

V dňoch od 08. - 10.10.2019 sa stretli učitelia z Karvinej a Prievidze, aby si vymenili skúsenosti a postrehy z implementácie vzdelávacieho programu projektu AdTech do svojich školských vzdelávacích programov.

Dňa 9.10.2019 sa zúčastnili vyučovacích hodín matematiky, techniky a chémie. Vyučujúci z našich základných škôl a ZŠ s MŠ odprezentovali, ako sa im darí vzbudiť v žiakoch zvedavosť a záujem o 3D technológie.

Dňa 10.10.2019 navštívili pedagógovia z Karvinej CVČ, Ulica K. Novackého 14, Prievidza. Ján Mečiar, vychovávateľ centra, ktorý sa 3D technológii venuje už dlhšie obdobie, predstavil pedagógom vybavenie laboratória 3D tlače. Po krátkej „exkurzii“ sa uskutočnila riadená diskusia medzi pedagógmi z Karvinej a Prievidze. V diskusii zanalyzovali svoje skúsenosti z účasti na výuke v školách, príklady dobrej praxe, inšpiratívne postupy, zozbierali podnety, námety a odporúčania. Zhodnotenie stáže pedagógov z Karvinej bude formou súhrnnej správy: „Cezhraničný prenos skúseností pre efektívnejšiu implementáciu programu v domácom prostredí“, ktorú pripravia vývojári z ČR.

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie lepších podmienok pre kvalitnú prípravu žiakov základných škôl pre uplatnenie v technických odboroch v reakcii na dopyt miestnych zamestnávateľov v Karvinej a v Prievidzi.

Čiastkové ciele projektu:
– Spoločný vývoj vzdelávacieho programu s využitím technológií 3D tlače v súlade s potrebami miestnych zamestnávateľov, jeho overenie so žiakmi a pedagógmi vo výuke základných škôl v oboch krajinách, zabezpečenie predpokladov pre systémové využitie, vrátane obstarania potrebného vybavenia pre výuku.
– Rozvoj kreatívnej tvorby žiakov a ich všeobecných schopností pre uplatnenie v technických odboroch, stimulácia záujmu o ďalšie štúdium techniky.
– Rozvoj profesionálnych schopností súvisiacich s využívaním aditívnych technológií ako moderného odvetvia významne zvyšujúci uplatniteľnosť na trhu práce.

Financovanie projektu
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Celkové výdavky projektu predstavujú 211 574,76 eur, z toho pre mesto Karviná 110 389,16 eur a pre mesto Prievidza 101 185,60 eur. Výška nenávratného finančného príspevku pre mesto Karviná je 99 350,23 eur a pre mesto Prievidza 96 126,32 eur. Spolufinancovanie mestom Prievidza predstavuje sumu 5 059,28 eur.

Informácie o projekte:
Názov projektu: AdTech
Kód projektu v ITMS2014+: 304011D118
Trvanie projektu: od 02/2018 do 06/2020
Vedúci partner: Statutární město Karviná
Hlavný cezhraničný partner: Mesto Prievidza
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, https://www.sk-cz.eu/sk/

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…