3. máj 2013 8:10

Aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Prievidza 30.apríla 2013. V apríli zasadalo mestské zastupiteľstvo už po štvrtý krát v tomto roku. Na programe rokovania bolo niekoľko zásadných bodov.

Tie prinášame v tomto článku ako aj v samostatných článkoch. Celý program zastupiteľstva môžete vidieť TU.

Schválený Doplnok č. 1 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza
Všeobecne záväzné nariadenie č.131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza upravuje postup a podmienky pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Prievidza právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré: majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo
pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta,
a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Mestské zastupiteľstvo dňa 30.10.2012 uznesením č. 196/12 schválilo VZN č. 131/2012. Zo skúseností pri jeho aplikácii vyplýva návrh Doplnku č. 1, ktorý dopĺňa niektoré nejednoznačné formulácie. Významnou zmenou, ktorá je do Doplnku č. 1 zakomponovaná na žiadosť Komisie športu pri MsZ v Prievidzi, je úprava VZN tak, aby bolo možné podať žiadosť o dotáciu nezávisle od dvoch termínov, ktoré určovalo VZN v pôvodnom znení. Doplnkom sa tiež určuje termín, do ktorého komisie pri MsZ zverejnia ciele poskytovania dotácií. Súčasťou Doplnku č. 1 je aj zámena formulárov Príloha č. 3 k VZN č. 131/2012 a Príloha č. 4 k VZN č. 131/201 za nové formuláre. V Príloha č. 3 k VZN č. 131/2012 sú zahrnuté jednoznačnejšie kritériá posúdenia žiadostí o dotáciu, bodové hodnotenie sa upravuje na stupnicu od 1 do 5 a dopĺňa o vysvetlenie skóre bodového hodnotenia. Príloha č. 4 je v návrhu upravená tak, aby členovia komisií vyhlásenie pre účely transparentného posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza nemuseli prikladať ku každej žiadosti o dotáciu, čím sa v prípade schválenia zníži byrokratické zaťaženie. Vyhlásenie, ktorým sa vylučuje zaujatosť a konflikt záujmov, sa bude predkladať raz ročne.

Schválený Doplnok č. 1 k VZN č. 135/2012
Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013.

Mesto Prievidza podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo Doplnok č.1 k VZN č.135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013. Dodatok č. 1 zohľadňuje aktuálny stav financovania v oblasti školstva.

MsZ schválilo VZN č. 137/2013 o Mestskej polícii Prievidza
Dňa 31. januára 1991 bola v zmysle § 19 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesením č. 5/1991 Mestského zastupiteľstva Prievidza zriadená Mestská polícia Prievidza. Po viac ako 8 rokoch dňa 31. augusta 2000 bolo uznesením mestského zastupiteľstva prijaté Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta o Mestskej polícii, ku ktorému boli postupne schválené 4 doplnky. Z dôvodu zmien v zákone o obecnom zriadení a v zákone č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii a z toho vyplývajúcej potreby zosúladenia vyšších právnych noriem s nižšími, bolo v programe MsZ aj prerokovanie VZN mesta Prievidza č. 137/2013 o Mestskej polícii Prievidza. VZN bolo schválené s pripomienkami.

Nová poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo má od 30. apríla t.r. novú poslankyňu – Ing. Zuzanu Lukáčovú. Tá nastúpila na uvoľnený mandát namiesto bývalého poslanca Mgr. Art. Antona Bakytu, ktorý sa po nástupe do funkcie riaditeľa ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi musel vzdať funkcie poslanca MsZ. Ing Zuzana Lukáčová je poslankyňou za volebný obvod č.2 – Sídlisko Píly.

Protest prokurátora k parkovaniu
Dňa 04.04.2013 bol mestu Prievidza Okresnou prokuratúrou Prievidza doručený protest prokurátora č. Pd 18/13-8 proti uzneseniu MsZ v Prievidzi číslo 369/2011 a protest prokurátora č. Pd 23/13-10 proti uzneseniu MsZ v Prievidzi číslo 370/2011. Okresná prokuratúra v oboch podaných protestoch konštatovala, že uznesenia boli prijaté v rozpore s § 3 ods. 2, § 6a ods. 1, ods 2 zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a s § 8 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo nevyhovieť protestom prokuratúry.

Podľa ustálenej praxe na Slovensku a právnych analýz Slovenskej parkovacej asociácie existujú na Slovensku v súčasnosti minimálne dve možnosti zákonného spôsobu regulácie parkovania spoplatnením. Prvým spôsobom je ten, ktorý sa využíva v Prievidzi a ktorý dlhodobo používa takmer každé mesto na Slovensku. Tým je prenajatie parkovacích kapacít obchodnej spoločnosti, ktorá systém prevádzkuje ako poskytovanie parkovacích služieb. Tento spôsob je najrozšírenejší o. i. aj preto, že je pre mestá a v konečnom dôsledku aj pre obyvateľov ekonomicky výhodnejší a efektívnejší.
Druhým spôsobom je prevádzka parkovacieho systému na vlastné meno a vlastný účet mesta. Podľa dostupných štatistík však podľa tohto ustanovenia zákona prevádzkujú systém regulácie parkovania iba dve mestá na Slovensku.

Každá samospráva si vyhodnocuje prínos jednotlivých prístupov podľa vlastnej, špecifickej situácie a jedná sa viac-menej o politické rozhodnutie daného mesta, resp. obce.
Každopádne, aj vzhľadom na dlhoročnú ustálenú prax, bez jej namietania prokuratúrou, považuje mesto Prievidza aj Slovenská parkovacia asociácia oba tieto spôsoby za zákonné.
Podľa platnej legislatívy je prijatie VZN koncipované ako možnosť a nie povinnosť, teda je to fakultatívna možnosť a nie obligatórna povinnosť. Preto sa v plnom rozsahu a tiež aj vzhľadom na uvedené námietky zastupiteľstvo svojou väčšinou nestotožnilo s namietanou protizákonnosťou uznesení s ustanovením § 6a ods. 1, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.
V zmysle zákona o prokuratúre MsZ môže, ale nemusí vyhovieť protestu prokurátora. Tak isto, prokurátor v prípade nevyhovenia jeho návrhu na zrušenia predmetných uznesení môže, ale nemusí podať žalobu na súd. Pretože iba súd môže rozhodnúť o protizákonnosti namietaných uznesení.


Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.